Wednesday, April 5, 2023

RIP: CHUẨN TƯỚNG- TRẦN QUANG KHÔI.


 

Kính thưa Quý Vị, Quý NT & CH..

 

Đặc biệt Quý NT & CH thuộc đại Gia Đình Mũ Đen Thiết Giáp Binh / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...

 

Chúng tôi vừa được tin sơ khởi:

 

 

Chuẩn tướng Trần Quang Khôi, 

nguyên Tư Lệnh Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh,

một trong những người Tư Lệnh Anh Hùng đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng của Tổ quốc,

sau 17 năm trong ngục tù cộng sản, đã định cự tại Virginia, Hoa Kỳ, từ năm 1993.

 

Sau thời gian bạo bệnh Ông đã đã vĩnh viễn giã từ Gia đình, thân bằng quyến thuộc và đồng đội,

vào tối ngày Thứ Bảy, 1 tháng Tư, 2023, tại Virginia.

 

Sẽ chuyển Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Niên trưởng Trần Quang Khôi đến Quý Vị sau..

 

Trân trọng thông báo..

 

BMH  ///

Washington, D.C 

No comments: