Sunday, April 2, 2023

THÁNG TƯ VỀ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Tháng Tư Về

 

Tháng tư về , Ôi sao buồn quá đổi?

Mây trên trời như dải trắng khăn sô

Tiếng khóc than đã lan tràn khắp xứ:

- Họ cam tâm xé nát bản dư đồ !

 

Quân dân ta anh hùng nhưng thua cuộc

Một cuộc cờ gian:- bạn lẫn quân thù

Khách đài trang bị xua vào cát bụi

Quyển cảo thơm rách nát bởi người ngu !

 

Kẻ thắng cuộc thật nghênh ngang tàn bạo

Phá miếu đền , xây dựng tượng Mac Lê

Trên báo đài tụng xưng lời vô đạo

Ru ngủ con người vào chốn u mê !

 

Tháng tư về tang thương tràn khắp lối

Tiếng khóc vang trời, hận đến vực sâu

Sông yêu thương đã đổ sụp nhịp cầu

Nghi kỵ nhau không dám lời tâm sự !

 

Bỏ chuyện nhân văn , tính chuyện gian hùng

Đánh tư sản, gat người đi “kinh tế”

Quê hương ta là một cõi lao lung

Người bỏ nước tìm đường đi vượt biển!

 

Đến giờ nầy vẫn còn nghe tiếng khóc

Đang nổi chìm trên sóng cả đại dương!

Còn bao nhiêu cảnh tình sầu oan khuất

Sống lầm than trong chế độ nhiễu nhương!

 

Đồng bào ơi hãy vững lòng tin tưởng

Có một ngày quân dữ sẽ tiêu vong

Đồng bào ta cùng nhau về một hướng

Quyết chung lòng xây dựng lại non sông!

 

1-4-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: