Saturday, April 2, 2022

TÔI LUÔN LÀ MỘT NGƯỜI PHẢN CHIẾN (NGUYỄN ĐĂNG KHOA)

 Nguyễn Đăng Khoa

Tôi luôn là một người phản chiến

 

Tôi luôn là một người phản chiến. (Hình minh họa: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Khi đấng tạo hóa tạm tha cho loài người khỏi diệt chủng

bởi dịch họa, thì loài người lại tự thân dại dột

bày chuyện đao binh để tận hoạn chính mình.

Chiến tranh là địa chỉ mà vô số phụ nữ, người già, trẻ em

bị nắm cổ thẩy vào những toan tính chính trị

mà họ không hề mong muốn dự phần.

Mọi bước động binh leo thang chiến tranh

của các vị chủ bàn cờ dù viện dẫn căn do, lý tưởng nào đi nữa

cũng đều ít nhiều tiềm ẩn tính phi nhân.

Mề đay, huân chương, hoa viếng…

không có ý nghĩa thiết thực cho mất mát

về sinh mạng mỗi cá thể.

Tôi luôn là một người phản chiến.


No comments: