Wednesday, June 29, 2022

ĐỊNH NGHĨA VỀ CÁC KIỂU HÔN.

 

 

Định nghĩa về các kiểu hôn

😂💏💋😂💏💋😂

 

Hôn người nào đó gọi là hôn nhân

Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú

Hôn vợ gọi là hôn thê

Hôn chồng gọi là hôn phu

Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước

Mới hôn xong gọi là tân hôn

Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn

Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn

Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn

Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn

Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn

Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là hôn lễ

Mê một người nào đó và hôn gọi là hôn mê

Hôn cây rong tảo biển gọi là tảo hôn

Hôn 7 người một lúc gọi là thất hôn.

Từ chối hôn gọi là từ hôn

Đứng trên cầu hôn nhau gọi là cầu hôn

 

Sưu tầm


No comments: