Saturday, June 11, 2022

KINH TẾ NƯỚC MỸ VÀ THẾ GIỚI (SBTN TEXAS - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


GSTS Khương hữu Lộc bàn về nền kinh tế nước Mỹ và Thế Giới hiện nay

 https://www.youtube.com/watch?v=fCZyiNJGJLw

No comments: