Friday, June 3, 2022

TÁC ĐỘNG CỦA KHUÔN KHỔ KINH TẾ ẤN ĐỘ DƯƠNG- THÁI BÌNH DƯƠNG (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Tác động của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hôm 23/5, Tổng thống Mỹ công bố Khuôn khổ Kinh tế Thịnh

vượng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sáng kiến này nhắm đến

những mục tiêu gì và có tác động ra sao đến các nước, trong đó có

Việt Nam, Giáo sư Khương Hữu Lộc sẽ phân tích.


https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/

593542695220180

No comments: